top of page

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Investereninmachines.nl (hierna te noemen "de Verkoper") en haar klanten (hierna te noemen "de Koper") met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten via de website van Investereninmachines.nl (hierna te noemen "de Website").

1.2 Door gebruik te maken van de Website en het plaatsen van een bestelling, verklaart de Koper akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2. Bestellingen

2.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen.

 

2.2 De bestelling wordt geacht te zijn aanvaard en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de bestelling schriftelijk bevestigt aan de Koper of door het versturen van de bestelde producten.

 

2.3 De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de producten en diensten op de Website accuraat en volledig worden beschreven. Eventuele afwijkingen of fouten in de beschrijving van de producten en diensten kunnen echter niet leiden tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper.

 

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen op de Website zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

3.2 De Koper dient de prijs van de bestelling, inclusief eventuele verzendkosten, volledig te betalen voordat de Verkoper de bestelling zal verzenden.

 

3.3 Betaling kan worden verricht via de betaalmethoden die op de Website worden aangeboden, tenzij anders overeengekomen.

 

4. Levering

4.1 De Verkoper zal de bestelde producten met de grootst mogelijke zorg verpakken en verzenden naar het door de Koper opgegeven afleveradres.

 

4.2 De leveringstermijnen die op de Website worden vermeld, zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

4.3 Indien de levering vertraging oploopt, zal de Verkoper de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Vertraging in de levering geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de vertraging dusdanig is dat van de Koper redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand houdt.

 

5. Herroepingsrecht

5.1 De Koper heeft het recht om de bestelde producten zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren.

5.2 Indien de Koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk aan de Verkoper kenbaar te maken. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de Koper, tenzij anders overeengekomen.

5.3 De Verkoper zal de ontvangen betalingen binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen aan de Koper, met uitzondering van eventuele verzendkosten.

6. Garantie

6.1 De Verkoper staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

6.2 Eventuele gebreken of klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.

6.3 De garantie is niet van toepassing indien het gebrek of de klacht het gevolg is van onjuist gebruik, normale slijtage, of onoordeelkundig handelen van de Koper.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot directe schade en maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende producten of diensten.

7.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, of schade veroorzaakt door derden.

 

8. Intellectuele Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de producten en diensten, alsmede de inhoud daarvan, berusten bij de Verkoper of haar licentiegevers.

8.2 Het is de Koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken.

9. Privacy

9.1 De Verkoper zal de persoonsgegevens van de Koper verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid, zoals vermeld op de Website.

9.2 De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en zullen niet zonder toestemming van de Koper aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de producten of diensten.

 

10. Slotbepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Geschillen tussen de Verkoper en de Koper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Verkoper is gevestigd.

 

10.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

10.4 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de Verkoper worden gewijzigd. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen op onze website.

bottom of page